Како ЕУ и 5 европски нации ги регулираат криптовалутите

Пред самитот на Г20 во јуни, Одборот за финансиска стабилност детално објасни како Европската Унија и нејзините земји-членки ги регулираат крипто средствата, кои се регулаторите во секоја земја и опфатот на нивниот надзор. Во повеќето случаи крипто средствата се надгледувани од неколку регулатори.

ЕУ

Одборот за финансиска стабилност (FSB), меѓународно тело кое следи и дава препораки за глобалниот финансиски систем, наброја четири регулатори за крипто-средства во Европската унија (ЕУ).

Првата е Европската комисија која е одговорна за планирање, подготовка и предлагање на легислативата, вклучувајќи ги и тие за криптовалути, ако “одлучи да предложи такви легислативи”, објасни Одборот. Комисијата, исто така, ја следи ефективноста на реформите во финансискиот сектор и одговара на новите ризици за финансиска стабилност.

Друг регулатор е Европскиот банкарски орган (EBA) чии функции вклучуваат спроведување на “редовни скенови на случувања поврзани со иновативни производи и услуги”, вклучувајќи ги и оние поврзани со крипто-средства,”од перспективите за следење на влијанието врз финансискиот систем [и] соодветноста на регулаторниот периметар според правото на ЕУ.” Третиот регулатор е Европскиот орган за осигурување и професионални пензии кој го следи развојот на криптовалутите и ICOs во осигурителниот сектор.

И на крај, Европскиот орган за хартии од вредност и пазари (ЕSМА) е одговорен за зачувување на стабилноста на финансискиот систем на ЕУ. Во врска со крипто средствата, ЕSМА во јануари објави совети за европските институции, признавајќи дека крипто средства со одредени карактеристики се финансиски инструменти и треба да бидат надгледувани како такви.

Франција

Една од земјите на Г-20 и членка на FSB, Франција има четири регулатори кои ги надгледуваат крипто-средствата. Генералниот директорат за финансии (DG Trésor) работи под надлежност на Министерството за економија, финансии и индустрија за да подготви “легислатива за финансискиот пазар и прописи за виртуелни средства, без разлика дали тие се традиционални финансиски инструменти или средства кои не спаѓаат под традиционалните финансиски правила”, напиша одборот подетално.

Autorité des Marches Financiers, државниот орган за хартии од вредност и пазари, регулира “крипто-средства кои се квалификуваат како преносливи хартии од вредност преку регулирање и надзор на издавачи и посредници во трансакции кои вклучуваат крипто-средства”.

Понатаму, FSB забележа дека Банката на Франција, во соработка со Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, го надгледува финансискиот сектор и обезбедува непречено функционирање на платните системи и пазарните инфраструктури, нагласувајќи:

“Конверзија на крипто-средства во fiat валута преку интернет платформи кои ја играат улогата на посредник помеѓу купувачите и продавачите се смета за платежна услуга и потребно е овластување за обезбедувањето на такви услуги.”

Германија

Три регулатори ја надгледуваат крипто-активата во Германија. Главната е Федералниот орган за финансиско супервизирање (Bafin) кој е одговорен за лиценцирање и спроведување на акции на крипто бизниси.

Bafin, исто така, е одговорен за “Прудентен надзор на лиценцирани институции, вклучувајќи ги и оние кои нудат услуги поврзани со крипто-средства”, овластување за крипто деривати, надзор на AML / CFT, како и интегритетот на пазарот и надзор во врска со крипто-средствата, сродни понуди и платформите за крипто тргување.

Вториот регулатор е Deutsche Bundesbank. Во соработка со Bafin, централната банка ги надгледува регулираните активности за финансиски услуги, вклучително и оние “поврзани со крипто токени во финансиските институции”, пишува FSB. Банката, исто така, ги проценува импликациите на крипто средствата од перспективите на надзор на платниот систем и монетарната политика.

И на крај, Сојузното министерство за финансии, Bundesministerium der Finanzen, е одговорно за крипто легислативите.

Италија

Според FSB, постојат пет регулатори за крипто-актива во Италија. Министерството за економија и финансии придонесува кон процесот на крипто одлуки на ниво на ЕУ и ја воспоставува правната рамка со цел спречување на нивната употреба за незаконски цели.

Потоа, тука е централната банка, Banca d’Italia (BdI), која е одговорна за непречено функционирање на платниот систем. Одборот опиша:

Во својство на надгледувач, BdI ги анализира случувањата на крипто-средствата и ги проценува поврзаните ризици, имајќи предвид дека тие би можеле да имаат влијание врз финансиските пазари, и врз инструментите и инфраструктурата на платниот систем.

По неодамнешните измени во законодавството за спречување на криминал во земјата, Одделението за финансиско разузнавање, Одделот за финансиска анализа за Италија, “ќе ги прима и анализира извештаите за сомнителни трансакции поднесени од операторите на крипто-средства”, истакна FSB. Регулаторот ќе ги дистрибуира “резултатите од анализите на надлежните органи за цели поврзани со AML / CFT.”

Следниот Италијански регулатор е Институтот за супервизија на осигурување кој “внимателно го следи развојот на крипто-средствата во Италија и потенцијалниот ризик за системот на осигурување, како на страната на средствата, така и на страната на финансиските обврски”. Исто така, ги следи осигурителните производи со крипто средства како основни инвестиции.

Последниот регулатор споменат на оваа земја е Commissione Nazionale per le Società e la Borsa која ги регулира крипто средствата кои се финансиски инструменти. Ова вклучува “надзор на местата на тргување, транспарентноста на тргувањето и уредно спроведување на тргувањето”. За крипто средствата што се сметаат за хартии од вредност, регулаторот врши надзор над финансиските посредници и заштитата на инвеститорите, преку обезбедување “транспарентност и откривање од страна на издавачите”.

Шпанија

Шпанија е член на FSB и ЕУ, но не и Г-20. Сепак, таа беше поканета како земја гостин на претстојниот самит на Г20 во Јапонија. Постојат четири Шпански регулатори наведени за крипто средства.

Банката на Шпанија, централната банка, обезбедува “правилно работење и стабилност на финансискиот систем”, вклучително и супервизија на малите институции и нивната изложеност на крипто средства, пренесе Бордот.

Националната комисија за пазарот на хартии од вредност, Comisión Nacional del Mercado De Valores (CNMV), ги надгледува и регулира крипто средствата кои се “финансиски инструменти (и поточно, преносливи хартии од вредност)”, истакна FSB:

Особено активностите за прибирање финансиски средства каде што се издаваат крипто-средства и кои се сметаат за хартии од вредност, ќе бидат опфатени под специфичната регулатива за јавна понуда.

Покрај тоа, како дел од мандатот за заштита на инвеститорите, CNMV ги следи ризиците од крипто-средствата и објавува информации за неовластени лица, како и предупредувања за инвеститорите во врска со крипто активностите. Друг регулатор, Генералниот директорат за осигурителни и пензиски фондови, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ги регулира осигурителните компании, посредниците и пензиските фондови и нивната изложеност на крипто средства.

И на крај, Министерството за економија и конкурентност е одговорно за финансискиот напредок на земјата. “Со оглед на тоа што иноваторите добија важност, Шпанското Министерство за финансии објави иновативна законска формула (Шпански закон за sandbox) кој опфаќа заштита на потрошувачите, интегритет на пазарот и правила околу перењето на пари, како и овозможување на развој на финансиски просперитетни иновации”, заклучува FSB.

Велика Британија

На три регулатори во Велика Британија се поделени голем број на одговорности кои се однесуваат на криптовалутите. Министерството за финансии развива политика и работи со други регулатори за да “ги подобри резултатите за потрошувачите на пазарот на крипто-средства”, вклучувајќи “обезбедување стабилна и ефективна регулаторна рамка и поставување на регулаторниот периметар”, тврди FSB. Исто така, промовира “развој и усвојување на иновативни” финансиски технологии, кои вклучуваат “намени на крипто-средства и дистрибуирана технологија”.

Банката на Англија ги следи “прудентните изложености на банки и осигурителни компании кон крипто-средства” и им дава овластување на субјекти вклучени во крипто-активности. Таа е исто така одговорна за проценка на “ризиците за финансиска стабилност” од крипто-средствата, нивната употреба за плаќања и нивните импликации за монетарната политика.

Последниот регулатор е Орган за финансиско однесување кој ги надгледува сите регулирани фирми и активности за финансиски услуги. Тој е одговорен за “овластување и надзор на фирми кои користат препозиции за крипто-средства”, како и за заштита на потрошувачите и јавни предупредувања за крипто-средства. FSB детално објасни:

Секој токен кој му дава на сопственикот на токени исти права и обврски за одредена инвестиција, се смета за security token и затоа е регулиран.

Управниот одбор понатаму потврди: “Секој токен што одговара на дефиницијата за е-пари спаѓа под регулативите за електронски пари. Фирмите што користат токени за да ги олеснат регулираните плаќања ќе спаѓаат во Регулации за платен систем.”

Leave a comment