Децентрализирани апликации

Веќе имате слушнато за апликации, но што е со DApps? Ова е исклучително вредна и важна примена на блокчејната технологија за која секој треба да биде свесен, особено ако се обидувате да научите повеќе за криптовалутите. Ајде внимателно да разгледаме што се DApps и што значи тоа за светот на блокчејн и криптовалутите.

Што се DApps?

За да сфатите подобро што е DApp и што се подразбира под тоа, прво мора да се запознаете со неговата основна технологија – блокчејн. Сметајте го блокчејн како целосно транспарентен и постојано апдејтиран запис за размена на информации преку мрежа на персонални компјутери, систем кој никој не го поседува целосно. Ова го прави децентрализиран и исклучително тежок за секој да го пробие или корумпира, прилично гарантирајќи целосна валидност и доверба во секоја размена на информации.

За да биде поспецифично, блокчејната мрежа користи криптографија за да ја евидентира секоја трансакција во хронолошки “блокови” и да се осигура дека таа не може да се промени или да и се наштети. На овој начин, секој може да ги пронајде информациите за секоја размена без да има пристап до лични информации. Со обезбедување на платформа за доверливи јавни размени, можностите се бесконечни за нејзините апликации и како тие можат да влијаат на денешното општество – ова е местото каде што DApps доаѓаат во игра.

DApp се изговара DEE-APP. DApps се апликации кои работат на peer-to-peer мрежа на компјутери, за разлика од еден компјутер. Клучна корист од ова е дека корисниците на мрежата не треба да зависат од централниот компјутер за да испраќаат и примаат информации. Овие апликации ја искористуваат моќта на блокчејнот, и поконкретно, користат паметни договори за да го спроведат секој договор помеѓу две страни. Наместо да одат преку централизирана мрежа, во суштина посредник, DApps се потпираат на паметни договори за да пристапат до блокчејната мрежа и да работат. Меѓутоа, за да се смета за “децентрализирана” апликација, постојат неколку барања кои мора да се исполнат.

Секоја апликација која се смета за “децентрализирана” мора да биде со отворен код, и се однесува на било која програма чиј изворен код е достапен за употреба или модификација каква што корисниците или другите девелопери сметаат дека е соодветна. Згора на тоа, секој DApp мора да биде децентрализиран. Додека податоците се зачувани на децентрализирана блокчејна мрежа, тоа ќе биде доволно. Конечно, секој DApp мора да ја поттикне сопствената активност преку  систем кој генерира токени или други форми на дигитални средства, истовремено следејќи го својот сопствен алгоритам или консензусен протокол. Додека овие карактеристики се присутни во новиот DApp, тој може да работи на сопствена мрежа и да функционира без потреба од централен орган.

DApp терминологијата објаснета

Пред да се навлеземе во тоа која е конкретно функцијата на DApps и кои видови во моментов постојат, ајде брзо да преминеме низ некоја важна терминологија за подобро разбирање на тоа како тие работат.

Паметни договори: паметен договор е механизам кој вклучува дигитални средства и две или повеќе страни, каде што некои од нив или сите страни ги вложуваат средствата и средствата автоматски се прераспределуваат меѓу овие страни според формула врз основа на одредени податоци што не се познати за време кога договорот е започнат.

Автономни агенти: Автономниот агент е “паметен” агент кој работи во име на сопственикот, но без мешање на тој сопственички ентитет. Термостат е пример за многу едноставен автономен агент во тоа што ја чувствува животната средина и делува во промената на грејачот. Автономниот агент има капацитет да обработи информации во ограничен домен, добивајќи автономија, а потоа презема акција врз основа на правилата што му се дадени или научени.

Децентрализирани апликации: Децентрализирани апликации (dApps) се дигитални апликации или програми што постојат и работат на блокчејн или P2P мрежа на компјутери наместо на еден единствен компјутер и се надвор од надлежноста и контролата на еден орган.

Децентрализирани организации: Идејата за децентрализирана организација го зазема истиот концепт на една организација и ја децентрализира. Наместо хиерархиска структура управувана од група на луѓе кои имаат лична интеракција и контрола на имотот преку правниот систем, децентрализирана организација вклучува група на луѓе кои комуницираат едни со други, според протокол наведен во кодот, и наметнат на блокчејн.

Децентрализирани автономни организации: DAO (Децентрализирана автономна организација) може да се сфати како најсложена форма на паметен договор, каде што одредбите на децентрализираната организација се вградени во кодексот на паметниот договор, со користење на сложени правила за управување со токени. Во денешната еволутивна фаза, DAO се материјализира како паметен договор кој се врши на врвот на се повеќе ограничен стек на дистрибуирани мрежни и консензуални технологии, како што е блокчејнот на Ethereum или слични блокчејни.

Децентрализирани автономни корпорации: Децентрализирани автономни корпорации (DACs), претставуваат една од најинтересните и најпотенцијални апликации на блокчејн технологијата. DACs ја имаат моќта да автоматизираат и организираат сложени процеси, системи и организации (на пример, корпорации) кои претходно би биле невозможни за движење надвор од човечка контролна структура. Дополнително, DAC содржи некои специфични и вредни придобивки кога се споредуваат со човечки контролиран модел во голем број категории (безбедност, доверба, протокол, издржливост, конзистентност).

Различни видови на DApps

Сите DApps не се исти и тие можат да се разликуваат на неколку начини. Сега кога имаме добра идеја за тоа како функционираат DApps воопшто, ајде да направиме подетален поглед на различните видови на DApps кои моментално постојат.

Еден од видовите на DApp кои што постојат е автоматскиот агент. Во автономниот агент, не постои неопходност од човечка вмешаност; додека до одреден степен на човечки напор може да биде неопходен за да се изгради хардверот на кој работи агентот, нема потреба ниту еден човек да биде свесен околу постоењето на агентот. Еден пример за автоматски агент може да биде компјутерскиот вирус. Вирусот може да се шири од мрежа на мрежа без никаква интеракција со човек или директна контрола. Всушност, речиси функционира како свој ентитет, што навистина го прави автоматски агент.

Децентрализираните организации, од друга страна, го земаат истиот концепт на актуелна организација, и во суштина го децентрализираат. Наместо хиерархиска структура управувана од група на луѓе кои се во лична интеракција и контрола на имотот преку правниот систем, децентрализирана организација вклучува група на луѓе кои комуницираат едни со други, според протокол наведен во кодот, и наметнат на блокчејн. Она што се смета за “светиот грал” на DApps, се децентрализираните автономни организации. Ова е ентитет кој живее на интернет и постои самостојно, но исто така, многу зависи од ангажирање на поединци за извршување на одредени задачи што самата автоматизирана програма не може да ги направи. Биткоин спаѓа некаде помеѓу DO и DAO, бидејќи содржи некои квалитети од двете класификации.

Во рамки на самите на DApps, постојат и три типа, кои обично се спомнуваат кога се класифицираат новите DApp. Тип I децентрилизираните апликации имаат свој блокчејн. Биткоин е најпознат пример за децентрализирана апликација од тип I, но Litecoin и другите “alt-coins” се од ист тип. Децентрализираните апликации од тип II го користат блокчејнот на децентрализирана апликација од тип I. Тип II DApps се протоколи и имаат токени кои се неопходни за нивната функција. Протоколот Omni е пример за децентрализирана апликација од тип II. Децентрализираните апликации од тип III го користат протоколот за децентрализирана апликација од тип II. Децентрализираните апликации од тип III исто така се протоколи и имаат токени кои се неопходни за нивното функционирање. На пример, SAFE мрежата која го користи протоколот Omni за да издава “safecoins” кои може да се користат за да се добие складирање за дистрибуирани датотеки е пример за децентрализирана апликација од тип III.

Со оглед на тоа колку различни класификации и видови на DApps постојат во моментов, најважно е да се разберат клучните разлики помеѓу нив и што всушност ја прави DApp децентрализирана.

DApps VS. Паметни договори

Една од најголемите заблуди што се појавува кога се учи за DApps е споредувањето со паметни договори. Иако двата имаат слични концепти во поглед на тоа како тие функционираат, тие се всушност сосема различни и е погрешно да се споредуваат. Ајде да ги наброиме клучните разлики меѓу двете.

Паметен договор е механизам кој вклучува дигитални средства и две или повеќе страни, каде што некои од нив или сите страни ги вложуваат средствата и средствата автоматски се прераспределуваат меѓу овие страни според формула врз основа на одредени податоци што не се познати за време кога договорот е инициран. Паметните договори ги содржат сите информации во врска со некоја трансакција и продолжуваат следните активности само откако ќе бидат исполнети условите. Она што ги разликува паметните договори од традиционалните хартиени договори е тоа што паметните договори се компјутерски генерирани.

Децентрализирана апликација е слична на паметниот договор, но различна на два клучни начини. Прво, децентрализирана апликација има неограничен број на учесници на сите страни на пазарот. Второ, децентрализираната апликација не мора да биде финансиска или поврзана со финансиските аспекти. Постојат неколку DApp блокчејн платформи, вклучувајќи Етереум, Cardano, NEO и HashGraph. Со бројни предности и недостатоци меѓу нив, овие платформи им овозможуваат на девелоперите лесно да ги програмираат овие нови апликации.

Предности на DApps

Значи, после се кажано и направено, DApps имаат потенцијал да бидат прилично револуционерни. Поради нивната децентрализирана структура, DApps имаат инхерентна безбедност која, заедно со блокчејн, овозможува беспрекорна интеграција со крипто апликациите. Ова е можно затоа што блокчејнот ги зачувува информациите на начин што не може да се промени освен ако сите негови домаќини не се согласат дека промената е валидна, бидејќи секој запис е вграден во хаш вредноста на последователниот запис.

Дополнително, криптовалутите играат клучна улога во многу DApps со наградување на создавачите на содржини и поттикнување на одредени корисници да хостираат “целосен јазол” – копија од целиот блокчејн на DApp, кој ги прифаќа дојдовните трансакции и веројатно ги потврдува преку “фармање”.

Последно и најважно, способноста на DApps во суштина да бидат невозможни за хакирање, овозможува целосен отпор против надворешно мешање, особено од големите корпорации. Повеќето традиционални апликации зависат од некој вид централен авторитет за да се олеснат трансакциите и да се донесат одлуки за структурата на самата платформа, но DApps функционираат целосно сами по себе кога почнуваат со работа. Ова значи дека тие се ослободени од било какво надворешно влијание, без разлика дали тоа е од програмери, корпорации или влади. Севкупно, сите овие придобивки им даваат на DApps способност вистински да го револуционизираат светот, иако се уште се во многу рана фаза во сопствената еволуција.

Заклучок

Една од најкорисните намени на блокчејн технологијата е преку DApps. Всушност, многу луѓе не ги знаат нивните револуционерни способности, особено оние луѓе кои не се добро обучени околу крипто. Гледајќи кон иднината, ќе се појавуваат се повеќе и повеќе DApps и секој треба да обрне внимание на тоа какво влијание имаат тие на нашиот свет.

Leave a comment